Protecció de dades personals

Per tal d’autoinscriure-us en aquest entorn d’aprenentatge en línia, cal que ens faciliteu algunes dades personals vostres a través d’aquesta seu electrònica.

Us informem que el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’ISPC només tracta les dades personals de les persones usuàries d’aquesta seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries que s’autoinscriguin als cursos i amb relació a l’exercici de les funcions formatives de l’ISPC, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD). Són cancel·lades dos mesos després d’haver finalitzat el curs.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’ISPC, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Subdirecció General d’Administració i Serveis

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5

08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

o a la bústia electrònica ispcenxarxa@gencat.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.